TO 5 | San Nicolás, Montevideo, Residencia Unifamiliar | 2019